michal_walczak.jpg

Witam na stronie internetowej Kancelarii Radcy Prawnego Micha?a Walczaka!

 

Kancelaria Radcy Prawnego Micha?a Walczaka ?wiadczy kompleksowe us?ugi prawnicze na rzecz przedsi?biorców we wszystkich dziedzinach zwi?zanych z prowadzeniem dzia?alno?ci gospodarczej oraz na rzecz klientów indywidualnych.

Zach?cam do zapoznania si? z informacjami o Kancelarii i zapraszam do wspó?pracy.

 

Micha? Walczak

radca prawny